uken

Вимоги для подання статей в УЧМП

 • Вимоги для подання статей в УЧМП

  Вимоги для подання статей в УЧМП

  ВИМОГИ
  щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі
  “УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА”


  Загальні вимоги до структури наукових статей:

  1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  3. формування цілей статті (постановка завдання);
  4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

  Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

  • обсяг статті – 6-12 сторінок (більші за обсягом статті приймаються відповідно до рішення редакційної колегії), 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman. Обсяг рецензії – до 2 сторінок;
  • у верхньому правому куті титульної сторінки – ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;
  • нижче – УДК статті;
  • нижче – назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом.
  • посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ – “Список використаних джерел”).
  • на статтю необхідно надати анотації (2 – 4 речення) та ключові слова (4-8 слів) українською та англійською мовами. Анотації розміщуються після назви статті.
  • Після основного тексту статті та списку використаних джерел наводиться короткий (не менше 300 і не більше 500 слів) виклад статті англійською мовою (Summary). Короткий виклад – це чітке і виважене викладення основних ідей та концепцій, які розглядає автор в статті, а також висновки, яких доходить автор. Наявність Summary є обов’язковою вимогою для публікації статті.

  Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

  1. Статті і матеріали подаються виключно в електронному вигляді одним електронним листом на електронну поштову адресу/скриньку редакції Українського часопису міжнародного права jusintergentes2013@gmail.com;
  • Стаття у форматі .doc (Word 1997-2004);
  • Фото автора (авторів) у форматі JPEG – бажано – актуальне, офіційного характеру та будь-якого розміру;
  • довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, місце роботи (повна назва і адреса) й посада, контактний номер телефону (мобільний, робочий), ел. пошта та поштова адреса з індексом, на яку необхідно направити примірник часопису, число, розділ часопису, у який доцільніше розмістити статтю;
  • якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається сканований (фотографований у форматі JPEG) відгук наукового керівника та/або рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності – 12.00.11 чи 12.00.03 та його (її) контактні дані.
  2. Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Ivanov_stattja.doc; Ivanov_photo.jpeg; Ivanov_dovidka.doc).
  3. УВАГА! Розміщення статей в Українському часописі міжнародного права – платне. Вартість публікації незалежно від обсягу становить 500 грн.

  Строки подання статей до УЧМП:

  до 1 березня поточного року – в перше число УЧМП,
  до 1 червня поточного року – в друге число УЧМП,
  до 1 вересня поточного року – в третє число УЧМП,
  до 1 грудня поточного року – в четверте число УЧМП.

  Редакція має право рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів, редакція залишає за собою право не розглядати їх.
  Спілкування з редакцією відбувається виключно через вказану електронну скриньку.

  Comments are closed.