uken

Про УАМП

Структуру УАМП складають:

Конференція – вищий орган управління УАМП.

Правління – виконавчий орган УАМП, очолюваний Президентом.

Регіональні центри УАМП.

Ревізійна комісія – контрольний орган УАМП.

Дирекція – штатний апарат УАМП.

Також в структурі УАМП можуть створюватися комісії та департаменти, які займаються дослідженням конкретного напрямку науки та практики міжнародного права.

  1. КОНФЕРЕНЦІЯ

Вищим органом управління УАМП є Конференція, скликається не рідше одного разу на рік за рішенням Правління.

До компетенції Конференції належать:

• затвердження Статуту УАМП, внесення змін і доповнень до нього;

• обрання, переобрання і дострокове відкликання Правління, Президента та Ревізійної комісії;

• визначення головних напрямків діяльності УАМП;

• визначення розміру та порядку сплати членських внесків;

• реалізація прав власності на кошти та майно УАМП;

• заслуховування та затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії;

• прийняття рішення про припинення діяльності УАМП;

• інші питання, віднесені до її компетенції.

  1. ПРАВЛІННЯ

Правління УАМП є постійно діючим статутним та виконавчим органом Організації, який відповідає за виконання рішень Конференції.

Правління  складається з Президента та членів Правління.

Члени Правління діють на громадських засадах.

Правління:

• визначає напрямки поточної діяльності УАМП, розглядає та затверджує плани роботи УАМП, аналізує хід їх виконання;

• затверджує Положення про сплату членських внесків, розглядає та затверджує баланс УАМП, порядок перерахування членських внесків і пожертвувань для забезпечення її діяльності;

• затверджує символіку та атрибутику УАМП;

• представляє УАМП у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами;

• здійснює іншу діяльність, пов’язану з виконанням статутних завдань УАМП.

  1. ПРЕЗИДЕНТ

Президент УАМП:
– затверджує правила внутрішнього розпорядку та діяльності організації та інші внутрішні документи;
– представляє УАМП у будь-яких установах, підприємствах та організаціях, як на території України, так і за кордоном;
– підписує угоди та фінансово-господарські документи від імені УАМП;
– затверджує штатний розклад та посадові оклади штатних працівників УАМП, розмірів та порядку їх преміювання;
– забезпечує виконання програм та проектів діяльності УАМП;
– виконує інші функції, які покладені на нього відповідно до Статуту та рішень Конференції УАМП.

  1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Ревізійна комісія обирається Конференцією у кількості та на строк, що визначається ними. Ревізійну комісію очолює Голова Ревізійної комісії, який обирається Конференцією. Голова Ревізійної комісії організовує та координує діяльність Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія (Ревізор) діє на підставі Статуту і здійснює контроль за статутною діяльністю УАМП.

Ревізійна комісія (Ревізор) підпорядковується та підзвітна Конференції УАМП. Звіти Ревізійної комісії (Ревізора) щорічно подаються на розгляд Конференції УАМП.

  1. ДИРЕКЦІЯ

Дирекція – це штатний апарат УАМП, який очолюється Директором і діє на підставі Положення, затвердженого Правлінням УАМП.

Правління може прийняти рішення про передачу у відання Дирекції деяких питань, які входять до її компетенції.